DUGI OTOK – Pravilnik o zaštiti i očuvanju PP Telašćica

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 15.11.2021. - Vrijeme čitanja: 4min

iz Ministarstva gospodarstva i regionalnog razvoja obavještavaju: Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode “Telašćica” u javnom je savjetovanju

Kako pojašnjavaju, Pravilnik o zaštiti i očuvanju ovoga Parka prirode (PP) propisuje mjere zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja te utvrđuju upravljačke zone – navodi agroklub.com

.
Svi korisnici prostora dužni su se pridržavati Pravilnika

“Zaposlenici Javne ustanove PP, njegovi stanovnici, vlasnici i nositelji prava na nekretninama i članovi njihovih obitelji, fizičke i pravne osobe koje na tome području obavljaju dopuštene djelatnosti, posjetitelji i drugi korisnici prostora Parka prirode, dužni su se pridržavati odredbi ovoga Pravilnika”, navode.

Također, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava unutar Parka prirode te ostali korisnici prostora dužni su dopustiti predstavnicima Ustanove i nositeljima službenih dopuštenja i/ili drugih dozvola obavljanje djelatnosti javne službe u cilju zaštite prirode, obilazak prirodnih dobara u svrhu znanstvenih i stručnih istraživanja, praćenja i neposrednog nadzora provođenja aktivnosti te propisanih uvjeta zaštite prirode i mjera očuvanja.

.
Upravljačke zone

U svrhu očuvanja prirodnih vrijednosti i potrebne razine upravljanja i načina korištenja, područje PP podijeljeno je u upravljačke zone i podzone:
.

  • Zona stroge zaštite: podzona 1A i 1B
  • Zona usmjerene zaštite: podzona zabrane ribolova, očuvanja biološkog bogatstva mora, regulacije gospodarskih aktivnosti i ronilačkih aktivnosti
  • Zona korištenja

.
Poljoprivreda

Na području Parka prirode dozvoljeno je bez građevinske dozvole i glavnog projekta graditi građevine i opremu namijenjenu biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru s potkonstrukcijom koja se ne temelji i komunikacijske trake od betonskih predgotovljenih elemenata i jednostrukim ili dvostrukim pokrovom koji nije krut (plastična folija, mreža i sl.) i to:

  • plastenici širine do 6 m, najveće visine u sljemenu 3,5 m
  • plastenici širine veće od 6 m do najviše 10 m, najveće radne visine 3,5 m i 6 m u sljemenu u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje temeljem posebnih propisa.

Dopušteno je obavljanje poljoprivrede prema pravilima struke, a posebno se potiče ekološka i integrirana poljoprivreda. Također, dozovoljeno je držanje pčela uz pribavljeno koncesijsko odobrenje kao i košnja i tradicionalna ispaša autohtonih pasmina stoke.

U slučajevima okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta treba u što većoj mjeri očuvati postojeća vrijedna i ugrožena rubna staništa (suhozide, živice, pojedinačna stabla, skupine stabala, lokve, livadne pojaseve) ili stvoriti nova na način da se osigura najveća vrijednost staništa za biološku i krajobraznu raznolikost.

 

Zaštita šuma, lovstvo i ribolov

Na području Parka prirode sječa šuma, popunjavanje i pošumljavanje dozvoljeno je na temelju planova iz stavka 1. ovoga članka. Šumarsku djelatnost obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti.

 

“Nije dozvoljeno iskorištavanje šuma koje može ugroziti njegove značajke i ciljeve zaštite”, napominju iz reosrnog Ministarstva.

 

Za korištenje šuma na području Parka prirode privatni šumoposjednici, fizičke i pravne osobe, moraju imati svu propisanu dokumentaciju temeljem posebnih propisa iz područja šumarstva i zaštite prirode.

.
Zabranjeno je unošenje i sadnja invazivnih vrsta, a obvezno pridržavanje lovno gospodarskih planova

Nadalje, zabranjeno je unošenje i sadnja invazivnih stranih vrsta u strukturu prirodnih šumskih zajednica na području Parka kao i branje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje zaštićenih biljnih i gljivljih vrsta i njihovih dijelova. Također, nije dozvoljeno odsijecanje grana, dijelova grana ili kresanje lisnika, ako to nije predviđeno šumskogospodarskim planovima.

Što se tiče lova, gospodarenje lovištem i divljači obavlja se temeljem lovno gospodarskih planova te mora biti bazirano isključivo na održivom načinu gospodarenja i korištenja divljači.

Zabranjen je unos novih vrsta divljači kao i jedinki onih vrsta koje su već prisutne na području Parka prirode, a nisu zavičajne (autohtone) kao i provođenje lova u vrijeme turističke sezone od 15. svibnja do 10. rujna.

.
Zabranjeno je obavljanje športskog ribolova osim u okviru službenog natjecanja

Vezano za ribarstvo i marikulturu, gospodarski i mali obalni te rekreacijski ribolov dozvoljeno je obavljati u skladu s posebnim propisima koji uređuju pitanja morskog ribarstva poštujući dodatna ograničenja propisana ovim Pravilnikom. Zabranjeno je obavljanje športskog ribolova osim u okviru natjecanja u športskom ribolovu.

Više o Pravilniku možete pronaći na POVEZNICI.

__________
Izvor: agroklub.com
Naslovna fotografija: Pixabay.