Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo), i u 2021. godini nastavlja provoditi Program razvoja otoka (u nastavku teksta: Program) pružajući podršku malim kapitalnim projektima kojima se želi unaprijediti kvaliteta života na otocima. Program se provodi putem Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka u 2021. (u nastavku teksta: Javni poziv) kojim se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti i različitosti na podrucju Republike Hrvatske.

 

Zakon o otocima (Narodne novine, broj 116/18. i 73/20 – Uredba), u smislu ovog Javnog poziva, omogućuje institucionalni okvir razvitka otoka na temelju kojega se poduzimaju mjere i provode programi koji doprinose održivom razvoju otoka.

Obuhvat Programa odnosi se na sve naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na podrucju šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko­ dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.

Provedbom Programa nastoji se pruziti podrška infrastrukturnim projektima na području otoka, tj. malim kapitalnim projektima koji ne udovoljavaju uvjetima tj. nemaju mogućnost financiranja iz drugih izvora, programa ili EU fondova, a odnose se na izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke i/ili turističke infrastrukture te na građevine iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Program je lokalnog karaktera i ima za cilj lokalnoj zajednici na otocima omogučiti realizaciju prioritetnih malih kapitalnih infrastrukturnih projekata.

 

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Specifični ciljevi Programa odnose se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

.

UKUPNA FINANCIJSKA SREDSTVA MINISTARSTVA

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u ,,Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine, broj 135/20)” u razdjelu 061, glava 06105 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Program 2904 Održivi razvoj jadranskih otoka, aktivnost A570463 – Razvoj otoka, racun 363 Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 14.000.000 kuna.

Nakon postupka administrativne provjere i ocjene projekata formirat će se rang lista odabira projekata, te će sredstva biti raspoređena i dodijeljena sukladno rang listi do iskorištenja sredstava, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima u razdjelu 061, glava 06105 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Program 2904 Održivi razvoj jadranskih otoka, aktivnost A570463 – Razvoj otoka, račun 363 Pomoći unutar općeg proračuna.

U nedostatku prihvatljivih i kvalitetnih projekata, Ministarstvo zadržava pravo ne dodjeljivanja svih raspoloživih sredstava.

.

PRIHVATLJIVI IZNOS SUFINANCIRANJA

Prijavitelji mogu podnijeti prijave za samo jedan projekt. Ako podnositelj prijavi više od jednog projekta, u daljnju proceduru uputit će se prvi projekt po vremenu zaprimanja.

Iznos financiranja po prijavitelju može iznositi najvise 1.000.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunkunainulalipa).

Projekt čija tražena vrijednost financiranja od strane Ministarstva iznosi manje od 100.000,00 (slovima: stotisućakunainulalipa) neće se financirati.

.

TRAJANJE PROJEKTA

Rok za završetaka svih aktivnosti Korisnika na projektu, uključujući dostavu Završnog izvješća je 31. prosinca 2022.

Sredstva Ministarstva odobrena za provedbu projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2021. godini te je rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje, najkasnije do 10. prosinca 2021.

Završetkom 2021. godine prestaje financijska obveza Ministarstva po sklopljenom ugovoru o financiranju.

Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u 2021. godini.

 

 

__________

Izvor: razvoj.gov.hr

Naslovna fotografija: unsplash.com