Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 25.06.2020. - Vrijeme čitanja: 5min

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 25.06.2020. g. objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Natječaj se otvara 1. rujna 2020.

Prijaviti se možete putem  aplikacije, a zahtjevi će se obrađivati po redoslijedu zaprimanja. Uzeit će se u obzir samo cjelovite prijave odnosno prijave sa svim važećim i potrebnim dokumentima.
Učitati potrebnu dokumentaciju možete već danas, ali prijaviti se možete tek 1. rujna.  Na taj način Vam je omogućeno 2 mjeseca za ishođenje dokumentacije za sami javni poziv.

Uvjeti za prijavu:

Javni poziv se odnosi na obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje, ali moraju biti zakonito izgrađene. Obiteljska kuća u smislu Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
1) ima najviše tri stambene jedinice;
2) ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m 2 .

.

Pod opravdane troškove se smatraju:

Povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora
• energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi uključujući hidroizolaciju i pokrov krova)
• zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora novom

Cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnju maksimalno dva sustava za korištenje OIE:
• sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima
• sustavi na drvnu sječku/pelete
• dizalice topline zrak-voda, voda-voda, zemlja-voda
• fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Obvezna dokumentacija za prijavu jest:

• Osnovni podatci o prijavi
• Obostrana preslika osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu
• Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće. Jedno od navedenog: akt za građenje, akt za uporabu, akt za ozakonjenje, akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom.
• Izjava prijavitelja
• Izjava svih ostalih suvlasnika obiteljske kuće
• Posebni uvjeti ili prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za
• zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju
• Dokaz vlasništva ili suvlasništva
• Uvjerenje/Potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica
• Detaljna ponuda ili troškovnik izvođača radova za provedbu odabranih mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu
• Fotodokumentacija postojećeg stanja
• Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat
• Tehnički list planiranih zahvata

.

U slučaju ugradnje fotonaponskog sustava, potrebno je dostaviti:

• Glavni projekt
• Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu
• Odobrenje, suglasnost i posebni uvjeti građenja, ukoliko su potrebni ili potpisanu i ovjerenu Izjavu projektanta Glavnog elektrotehničkog projekta
• Ukoliko se fotonaponski sustav ne postavlja na obiteljsku kuću za koju se podnosi prijava već na pomoćni objekt na istoj kat. Čestici potrebno je i za taj objekt dostaviti zadnji važeći dokaz legalnosti i vlasništva.

Detalji:

Toplinska izolacija vanjske ovojnice u iznosu od 60%, a maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu iznosi 60 000,00 kn. Pod tim se ubraja: toplinska izolacija vanjskog zida, za koju je predviđena maksimalna jedinična cijena [kn/m2] od 350 kn; Ravni krov, čija max. dozvoljena jedinična cijena iznosi 500, 00 kn kao i kod kosog krova, ubraja se izolacija stropa prema negrijanom tavanu čija jedinična cijena ne smije prelaziti 140, 00 kn

Maksimalni iznos opravdanog troška je 100.000,00. Isti parametri su predviđeni i za zamjenu vanjske stolarije osim maksimalno dozvoljene jedinična cijene, koja ne smije prelaziti 2.500,00 kn.
Kod sunčanih toplinskih sustava,  kotlova na sječku i pelete maksimalni iznos opravdanog troška iznosi 365.250,00 kn. 60% je sufinanciranog iznosa, ali jedino u slučaju kombiniranja s jednom mjerom na vanjskoj ovojnici. Maksimalni iznos za toplinske sustave i kotlove sufinancira se po javnom pozivu i ono iznosi 21.750,00 kn.
Isti slučaj s kombinacijom se odnosi na dizalice topline i fotonaponske sustave. Dizalice topline se sufinanciraju u maksimalnom iznosu od 29.250,00 kn te imaju opravdani trošak do 48.750,00 kn.

Fotonaponski sustavi se, isto tako u kombinaciji, sufinanciraju 60% i to max. iznosa od 54.750,00 I opravdanog troška od 91.250,00

Maksimalni iznos sufinanciranja može se ostvariti ako se provedu sve sljedeće aktivnosti:
• Toplinska izolacija vanjske ovojnice
• Zamjena vanjske stolarije
• Ugradnja najaviše dva sustava OIE.

.

Napomene:

1. Za obiteljske kuće koje već imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 13. studenog 2012. godine nije potrebno izrađivati novi energetski certifikat prije obnove, ukoliko na obiteljskoj kući nisu primjenjivane mjere energetske obnove u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata.
2. Ukoliko se u sklopu energetske obnove ugrađuje fotonaponski sustav, za njega je potrebno izraditi i u prijavi na javni poziv priložiti glavni projekt. Vlasnik obiteljske kuće je pri tome dužan osigurati stručni nadzor te uz zahtjev za isplatu sredstava dostaviti završno izvješće nadzornog inženjera, kojim će se potvrditi izvedba radova na fotonaponskom sustavu u skladu s glavnim projektom. Troškove izrade glavnog projekta i stručnog nadzora izvedbe radova snose građani, tj. taj se trošak ne sufinancira od strane FZOEU.
3. Tekst Javnog poziva pročitajte na poveznici.

.

_______________

Izvor: Vivosomnia d.o.o.
Fotografija: www.pixabay.com