UŠTEDI ENERGIJU
January 31, 2022

Korčula - Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice razvojne agencije

Otvoren je javni natječaj za izbor i imenovanje Uprave - direktora KORA-e d.o.o.

Rok za dostavu prijava je 12. siječnja 2022. godine, 15 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Društva i Grada Korčule. Natječaj je objavljen 27. siječnja 2022. godine - prenosi kora.hr

Cjeloviti tekst natječaja dostupan je na POVEZNICI.

.
Detalji natječaja

1. Na ovaj javni natječaj za izbor i imenovanje Uprave - direktora KORA-e d.o.o. (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

.
Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati

2. Kandidati za Upravu - direktora KORA-e d.o.o. (dalje: Društvo) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
.

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, društvenog, humanističkog, biotehničkog ili tehničkog smjera,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 • najmanje 3 godine iskustva u pripremi i vođenju projekata sufinanciranim sredstvima EU i nacionalnih fondova,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje financija poduzeća, ustanova i jedinica lokalne samouprave,
 • nepostojanje zabrane iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Mandat Uprave - direktora Društva traje četiri godine.

Uvjete tražene stručne spreme, odnosno struke, ispunjavaju kandidati koji su sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

.
Što su kandidati dužni dostaviti?

3. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti:

 

 • životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 2. natječaja (preslika diplome ili diploma, odnosno rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo, ovjereno od javnog bilježnika),
 • dokaz o radnom iskustvu:
  a/ presliku elektroničkog zapisa (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  b/ potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtijevana/uvjetovana/ za obavljanje tih poslova i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao te poslove) ili druge odgovarajuće isprave kojima se dokazuje radno iskustvo,
 • izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima,
 • prijedlog programa poslovanja i razvoja Društva.

.
Dostava prijava

Prijave s dokazima ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici (preporučenom poštom ili osobnom dostavom na protokol Grada Korčule, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za direktora KORA-e d.o.o. – ne otvarati, na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave ovog natječaja na mrežnoj stranici Društva i Grada Korčule.

Cjeloviti tekst natječaja dostupan je na POVEZNICI.

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE
zastupa gradonačelnica Grada Korčule
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

__________
Izvor: kora.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 
Zajedno čuvamo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

NEWSLETTER

Klikom na gumb dajete suglasnost za primanje novosti Pokreta Otoka te se slažete s politikom privatnosti.
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram