Naslovna fotografija: Grad Korčula – Photo by Hilthart Pedersen on Unsplash

Grad Korčula objavio je početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Odluku o redu na pomorskom dobru koja se donosi temeljem  čl. 149. st. 3. Zakona o pomorskom dobru i  morskim lukama („Narodne novine“, br. 88/23).

Savjetovanje traje od 22. rujna 2023. godine do 22. listopada 2023. godine.

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama stupio je na snagu dana 29. srpnja 2023. godine i propisao između inih odredbe vezano za ustrojstvo pomorskog redarstva, dozvole na pomorskom  dobru (ranija koncesijska odobrenja),  zabrane postupanja na pomorskom dobru i dr.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. listopada 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt:

  • osobno na adresu Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, Korčula
  • ili putem elektroničke pošte na adresu: info@korcula.hr 

Potrebno je prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je prilog ovom pozivu.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na kojeg se odnose, te biti pravodobno dostavljeni.

Javni poziv, nacrt odluke i obrasci objavljeni su na službenoj web stranici Grada Korčule.

Izvor: Grad Korčula

Fotografija: Photo by Hilthart Pedersen on Unsplash