MLJET – U tijeku je natječaj za voditelja Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove, poslove javne nabave i nabave

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 18.02.2022. - Vrijeme čitanja: 4min

Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ raspisala je javni natječaj za za voditelja Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove, poslove javne nabave i nabave

Prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za radno mjesto I vrste za Voditelja Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove, poslove javne nabave i nabave ​1 izvršitelj

Prijave su otvorene do 28. veljače 2022.

.
Uvjeti

Uvjeti za prijavu su:
.

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog i/ili ekonomskog smjera,
 • četiri godine radnog iskustva u struci,
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
 • ovlaštenje za provedbu postupka javne nabave,
 • poznavanje rada na računalu.

.
Što treba priložiti prijavi?

Uz prijavu za natječaj za navedeno radno mjesto voditelja kandidati trebaju priložiti:
.

 • životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela),
 • preslik diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 • važeći certifikat u području javne nabave,
 • dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave,
 • potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju stranog jezika.

.
Osobni podaci

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Mljet“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.

Također, daje i privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

.
Tko ima pravo na prijavu?

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

U službu se može primiti osoba koja ne posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, pod uvjetom da isti stekne u roku od 6 mjeseci od dana početka rada.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21 ) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja. Priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

.
Rok za prijavu

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera sposobnosti o čemu će biti posebno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

Postoji mogućnost osiguranja smještaja.

.
Kome se predaju prijave?

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se:

 • osobno u pisarnicu (na katu upravne zgrade Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”, Pristanište 2, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati) ili
 • šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Mljet«, Pristanište 2, 20 226 Goveđari, sa naznakom:„Za natječaj“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ (www.np-mljet.hr).

__________
Izvor: np-mljet.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.