UŠTEDI ENERGIJU
January 19, 2021

OBAVIJEST - EU komisija odobrila program državnih potpora

Europska komisija odobrila je 11. siječnja 2021. godine hrvatski program državnih potpora vrijednih oko 202 milijuna eura (1,5 milijardi kuna) za potporu poduzećima svih veličina koja djeluju u sportskom i turističkom sektoru, a pogođena su pandemijom koronavirusa.

Program je odobren na temelju Privremenog okvira za državne potpore, s osnovnom svrhom pomoći tvrtkama koje ispunjavaju uvjete da dobiju pristup likvidnosti kako bi očuvala kontinuitet svoje gospodarske aktivnosti. Potpora će se dodijeliti u obliku jamstava za nove zajmove za obrtni kapital i ulaganja i subvencioniranih kamatnih stopa za nove zajmove.

Konkretno, potpora u obliku subvencioniranih kamatnih stopa za nove zajmove neće premašiti 800 000 eura po poduzeću. Potpora u obliku jamstava za nove zajmove za obrtni kapital i zajmove za ulaganja ne premašuje 800 000 eura, a odnosi se na nove zajmove s dospijećem od najviše šest godina. Također, pokriće jamstva ograničeno je na 90 posto glavnice zajma ili na 35 posto ako je riječ o jamstvima za pokrivanje gubitaka u portfelju duga.

Predviđena je minimalna nadoknada jamstva. Program sadržava i adekvatne zaštitne mjere kako bi banke ili druge financijske institucije potporu doista usmjerile prema korisnicima kojima je potrebna.

Potpora će biti odobrena najkasnije do 30. lipnja 2021. godine, i to samo poduzećima koja se 31. prosinca 2019. nisu smatrala poduzećima u teškoćama, uz iznimku mikropoduzeća i malih poduzeća koja su prihvatljiva čak i ako su 31. prosinca 2019. već bila u teškoćama.

 

 

Vrste potpora

Komisija je donijela Privremeni okvir kojim se državama članicama omogućuje da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama kako bi poduprle gospodarstvo u kontekstu pandemije koronavirusa. Privremenim okvirom, kako je izmijenjen 3. travnja, 8. svibnja, 29. lipnja i 13. listopada 2020., predviđeno je da države članice mogu dodijeliti sljedeće vrste potpore:

.

 • i. izravna bespovratna sredstva, dokapitalizacije, selektivne porezne olakšice i predujmovi u iznosu do 100 000 eura za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 120 000 eura za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture i 800 000 eura za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima kako bi se financirale njihove hitne potrebe za likvidnošću. Države članice isto tako mogu dati, do nominalne vrijednosti od 800 000 eura po poduzeću, beskamatne zajmove ili jamstva za zajmove koja pokrivaju 100 % rizika, osim u primarnom poljoprivrednom sektoru i sektoru ribarstva i akvakulture, u kojima se primjenjuju ograničenja od 100 000 eura odnosno 120 000 eura po poduzeću;
 • ii. državna jamstva za kreditiranje poduzeća kako bi banke mogle i dalje odobravati zajmove klijentima kojima su potrebni. Ta državna jamstva mogu obuhvaćati do 90 % rizika zajmova kojima se poduzećima pomaže da zadovolje trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja;
 • iii. subvencionirano financiranje poduzeća zajmovima javnog sektora (nadređeni i podređeni dug) uz povoljne kamatne stope. Ti će zajmovi poduzećima pomoći da zadovolje trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja;
  iv. zaštitne mjere za banke koje preusmjeravaju državne potpore realnom gospodarstvu: takva potpora smatra se izravnom potporom klijentima banaka, a ne samim bankama, te se daju smjernice o tome kako narušavanje tržišnog natjecanja među bankama svesti na najmanju moguću mjeru;
 • v. javno kratkoročno osiguranje izvoznih kredita za sve zemlje, bez potrebe da dotična država članica dokaže da je u određenoj zemlji privremeno nedostupno pokriće za utržive rizike;
 • vi. potpora za istraživanje i razvoj u području koronavirusa radi rješavanja aktualne zdravstvene krize u obliku izravnih bespovratnih sredstava, povratnih predujmova ili poreznih olakšica. Za prekogranične projekte u kojima sudjeluje više država članica mogu se dodijeliti dodatna sredstva;
 • vii. potpora za izgradnju i nadogradnju objekata za testiranje radi razvoja i testiranja proizvoda (uključujući cjepiva, respiratore i zaštitnu odjeću) korisnih za borbu protiv pandemije koronavirusa, sve do prve industrijske primjene. To može biti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore;
 • viii. potpora za proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje pandemije koronavirusa u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore;
 • ix. ciljana potpora u obliku odgode poreza i/ili odgode plaćanja doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje za sektore, regije ili vrste poduzeća najteže pogođene pandemijom;
 • x. ciljana potpora u obliku subvencija za plaće zaposlenika poduzeća u najteže pogođenim sektorima ili regijama, koja bi inače morala otpuštati zaposlenike;
 • xi. ciljana potpora za dokapitalizaciju nefinancijskim poduzećima, ako nije dostupno drugo prikladno rješenje. Utvrđene su zaštitne mjere kako bi se izbjeglo neopravdano narušavanje tržišnog natjecanja: uvjeti koji se odnose na nužnost, prikladnost i opseg intervencije; uvjeti ulaska države u kapital poduzeća i naknade; uvjeti izlaska države iz kapitala predmetnih poduzeća; uvjeti za upravljanje, uključujući zabranu isplate dividendi i ograničenja naknada za više rukovodstvo; zabrana unakrsnog subvencioniranja i stjecanja te dodatne mjere za ograničavanje narušavanja tržišnog natjecanja; zahtjevi za transparentnost i izvješćivanje.
 • xii. potpora za nepokrivene fiksne troškove za poduzeća kojima je zbog pandemije koronavirusa tijekom prihvatljivog razdoblja promet pao najmanje 30 % u odnosu na isto razdoblje 2019. Time će se osigurati potpora za dio fiksnih troškova korisnika koji nisu pokriveni njihovim prihodima, i to u iznosu od najviše 3 milijuna EUR po poduzetniku.

Privremenim okvirom državama članicama omogućuje se da međusobno kombiniraju sve mjere potpore, osim zajmova i jamstava za isti zajam koji prekoračuju pragove predviđene Privremenim okvirom.

Državama članicama omogućuje se i da kombiniraju sve mjere potpore dodijeljene na temelju Privremenog okvira s postojećim mogućnostima dodjele de minimis potpore poduzeću u iznosu od najviše 25 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 30 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture te 200 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima.

Istodobno, države članice moraju se obvezati da će izbjegavati nepotrebnu kumulaciju mjera potpore za ista poduzeća kako bi potpora bila ograničena na zadovoljavanje njihovih stvarnih potreba.

Nadalje, Privremeni okvir dopunjuje mnoge druge mogućnosti koje su državama članicama na raspolaganju radi ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama.

Komisija je 13. ožujka 2020. donijela Komunikaciju o koordiniranom gospodarskom odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19, u kojoj su utvrđene te mogućnosti. Na primjer, države članice mogu u korist poduzeća donijeti općenite mjere koje su izvan područja primjene pravilâ o državnim potporama (npr. odgoda plaćanja poreza ili subvencioniranje rada sa skraćenim radnim vremenom u svim sektorima). Poduzećima mogu dodijeliti i naknadu za pretrpljenu štetu koju je izazvala pandemija koronavirusa ili je nastala kao njezina izravna posljedica.

Privremeni okvir primjenjivat će se do kraja lipnja 2021. Budući da se problemi povezani sa solventnošću mogu pojaviti tek kasnije zbog razvoja krize, Komisija je samo za mjere dokapitalizacije to razdoblje produljila do kraja rujna 2021. Kako bi se osigurala pravna sigurnost, Komisija će prije tih datuma procijeniti treba li produljiti rok njegove primjene.

Verzija ove odluke koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojem predmeta SA.60265 u registru državnih potpora na internetskim stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju kad se riješe moguća pitanja u pogledu povjerljivosti podataka. Popis novih odluka o državnim potporama objavljenih na internetu i u Službenom listu dostupan je u elektroničkom biltenu s tjednim novostima o državnim potporama State Aid Weekly e-News.

Više informacija o Privremenom okviru i ostalim Komisijinim mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa možete pronaći ovdje.

 

 

__________

Izvor: www.mint.gov.hr

Naslovna fotografija: pixabay.com

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 
Zajedno čuvamo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

NEWSLETTER

Klikom na gumb dajete suglasnost za primanje novosti Pokreta Otoka te se slažete s politikom privatnosti.
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram