ZLARIN – Natječaj za direktora/icu turističke zajednice

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 05.05.2022. - Vrijeme čitanja: 4min

Objavljen je natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice turističke zajednice mjesta Zlarin na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Na temelju odredbe čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20); čl. 38., toč. 2. Statuta Turističke zajednice mjesta Zlarin te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zlarin od dana 02.05.2022. Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Zlarin dana 02.05.2022. objavljuje natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice mjesta Zlarin broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme – prenosi tz-zlarin.hr

 

UVJETI NATJEČAJA

Sukladno odredbi čl. 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (”Narodne novine” br. 13/2022, u daljnjem tekstu: Pravilnik), posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, a koje kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice mjesta Zlarin (dalje: TZM Zlarin) mora ispunjavati glase kako slijedi:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. znanje jednog stranog jezika, 4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada TZM Zlarin, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Osim gore navedenih posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, a sukladno odredbi čl. 21., st.3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20, u daljnjem tekstu: Zakon), direktor/direktorica turističke zajednice mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj mora sadržavati:

1. ime i prezime kandidata/kinje,
2. adresu prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
3. naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj,
4. specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
5. vlastoručni potpis kandidata/kinje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
1. životopis, vlastoručno potpisan,
2. preslik osobne iskaznice,
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu – elektronički zapis ili potvrdu HZMO-a o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, presliku potvrde ranijeg poslodavca ili drugu odgovarajuću ispravu (preslika ugovora o radu, rješenje i sl.) iz koje je vidljivo je li radno iskustvo ostvareno u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica
6. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa)
7. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu),
8. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko imaju položen ispit).

 

ROK I PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici TZM Zlarin i objave obavijesti o natječaju na web stranici www.tz-zlarin.hr .

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktoradirekorice“ na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ZLARIN
SUNČANA OBALA 14
22232 ZLARIN

Prijava se šalje isključivo preporučenom poštom.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10. svibnja 2022., tj. 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na službenim stranicama TZM Zlarin – www.tz-zlarin.hr

 

__________
Izvor: tz-zlarin.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.