OBAVIJEST – EU uspostavlja nova europska partnerstva

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 25.02.2021. - Vrijeme čitanja: 8min

EU uspostavlja nova europska partnerstva i ulaže gotovo 10 milijardi eura u zelenu i digitalnu tranziciju.

 

Komisija je dana 23. veljače 2021. godine predložila nova europska partnerstva između Europske unije, država članica i/ili industrije.

Cilj je ubrzati prelazak na zelenu, klimatski neutralnu i digitalnu Europu te postići da europska industrija postane otpornija i konkurentnija. EU će osigurati financijska sredstva u iznosu od gotovo 10 milijardi eura, a partneri će ulaganjima osigurati barem isto toliko. Očekuje se da će se tim kombiniranim doprinosom mobilizirati dodatna ulaganja za potporu tranzicijama i stvoriti dugoročni pozitivni učinci na zapošljavanje, okoliš i društvo.

Cilj je predloženih institucionaliziranih europskih partnerstava poboljšati pripravnost i odgovor EU-a na zarazne bolesti, razviti učinkovite zrakoplove s niskom razinom emisija ugljika za čisto zrakoplovstvo, poduprijeti upotrebu obnovljivih bioloških sirovina u proizvodnji energije, osigurati vodeći položaj Europe u digitalnim tehnologijama i infrastrukturama te povećati konkurentnost željezničkog prijevoza.

 

Europska partnerstava, od kojih se neka temelje na postojećim zajedničkim poduzećima sljedeća su:

  • Globalno zdravlje EDCTP3: Tim će se partnerstvom osigurati nova rješenja za smanjenje prevalencije zaraznih bolesti u supsaharskoj Africi te ojačati istraživački kapaciteti za pripremu i odgovor na ponovno pojavljivanje zaraznih bolesti u supsaharskoj Africi i diljem svijeta. Cilj mu je do 2030. razviti i uvesti barem dvije nove tehnologije za borbu protiv zaraznih bolesti te dati potporu najmanje 100 istraživačkih instituta u 30 zemalja za razvoj dodatnih zdravstvenih tehnologija za borbu protiv epidemija koje se vraćaju.

 

  • Inicijativa za inovativno zdravlje: Tom će se inicijativom pomoći u stvaranju ekosustava istraživanja i inovacija u području zdravstva na razini EU-a kojim će se olakšati pretvaranje znanstvenih spoznaja u konkretne inovacije. Obuhvaćat će prevenciju, dijagnostiku, liječenje i upravljanje bolestima. Inicijativom će se pridonijeti postizanju ciljeva europskog plana za borbu protiv raka, nove industrijske strategije za Europu i farmaceutske strategije za Europu.

 

  • Ključne digitalne tehnologije: Obuhvaćaju elektroničke komponente, njihovo oblikovanje, proizvodnju i integraciju u sustave te softver kojim se definira njihov rad. Glavni je cilj tog partnerstva poduprijeti digitalnu transformaciju svih gospodarskih i društvenih sektora, europski zeleni plan te istraživanja i inovacije za sljedeću generaciju mikroprocesora. Zajedno s Deklaracijom o europskoj inicijativi za procesore i poluvodičke tehnologije, koju je potpisalo 20 država članica, budućim savezom za mikroelektroniku i mogućim novim važnim projektom od zajedničkog europskog interesa za poticanje revolucionarnih inovacija o kojem države članice trenutačno raspravljaju, tim partnerstvom pridonijet će se jačanju konkurentnosti i tehnološke suverenosti Europe. Više informacija dostupno je ovdje.

 

  • Europa kao kružno biogospodarstvo: Tim će se partnerstvom znatno pridonijeti klimatskim ciljevima za 2030., čime će se stvoriti uvjeti za klimatsku neutralnost do 2050., te će se povećati održivost i kružnost sustava proizvodnje i potrošnje, što je u skladu s europskim zelenim planom. Cilj mu je razviti i proširiti održivu nabavu i pretvorbu biomase u biološke proizvode te poduprijeti uvođenje bioloških inovacija na regionalnoj razini uz aktivno sudjelovanje lokalnih aktera radi oživljavanja ruralnih, obalnih i perifernih regija.

 

  • Čisti vodik: Tim će se partnerstvom ubrzati razvoj i uvođenje europskog vrijednosnog lanca za tehnologije čistog vodika, čime će se pridonijeti održivim, dekarboniziranim i potpuno integriranim energetskim sustavima. Zajedno sa savezom za čisti vodik pridonijet će se postizanju ciljeva Unije iznesenih u strategiji EU-a za vodik za klimatski neutralnu Europu. Usredotočit će se na proizvodnju, distribuciju i skladištenje čistog vodika te na opskrbne sektore koji se teško dekarboniziraju, kao što su teška industrija i prijevoz teškog tereta.

 

  • Čisti zračni promet: Tim se partnerstvom zračni promet usmjerava prema klimatskoj neutralnosti ubrzavanjem razvoja i uvođenja disruptivnih rješenja u području istraživanja i inovacija. Cilj mu je razviti sljedeću generaciju iznimno učinkovitih zrakoplova s niskom razinom emisija ugljika koji upotrebljavaju nove izvore energije, motore i sustave, čime će se poboljšati konkurentnost i zapošljavanje u zrakoplovnom sektoru, što će biti posebno važno za gospodarski oporavak.

 

  • Europske željeznice: Tim će se partnerstvom ubrzati razvoj i uvođenje inovativnih tehnologija, posebno digitalnih i automatiziranih, kako bi se postigla radikalna transformacija željezničkog sustava i ostvarili ciljevi europskog zelenog plana. Poboljšanjem konkurentnosti poduprijet će se tehnološko vodstvo Europe u željezničkom sektoru.

 

  • Istraživanje o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3: Cilj je inicijative ubrzati tehnološku transformaciju upravljanja zračnim prometom u Europi te ga prilagoditi digitalnog dobu, postići da europski zračni prostor postane najučinkovitiji i ekološki najprihvatljiviji prostor za letenje u svijetu te poduprijeti konkurentnost i oporavak europskog zrakoplovnog sektora nakon krize uzrokovane koronavirusom.

 

  • Pametne mreže i usluge: Tim će se partnerstvom poduprijeti tehnološka suverenost pametnih mreža i usluga u skladu s novom industrijskom strategijom za Europu, novom strategijom EU-a za kibersigurnost i paketom instrumenata za 5G.  Njegov je cilj pomoći u rješavanju društvenih izazova i omogućiti digitalnu i zelenu tranziciju te poduprijeti tehnologije koje će pridonijeti gospodarskom oporavku. Njime će se europskim akterima omogućiti i razvoj tehnoloških kapaciteta za 6G sustave kao temelja za buduće digitalne usluge do 2030. Više informacija dostupno je na poveznici.

 

  • Mjeriteljstvo: Cilj je partnerstva ubrzati globalno vodstvo Europe u istraživanjima u području mjeriteljstva uspostavom samoodrživih europskih mreža mjeriteljstva usmjerenih na podupiranje i poticanje novih inovativnih proizvoda, odgovaranjem na društvene izazove te omogućavanjem učinkovitog osmišljavanja i provedbe propisa i standarda na kojima se temelje javne politike.

 

Izjave članova Kolegija

 

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Europa djeluje najbolje kada djelujemo zajedno. To je posebno važno kada je riječ o svladavanju izazova digitalne transformacije. Ona se odnosi na sve nas i ne zaustavlja se na nacionalnim granicama. Baš kao i klimatske promjene. Danas predloženim partnerstvima mobilizirat će se resursi kako bismo zajednički iskoristili digitalne tehnologije, među ostalim i u interesu zelene tranzicije.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Zbog pandemije koronavirusa naša dugotrajna nastojanja da se istraživanja i inovacije bolje iskoriste za rješavanje zdravstvenih kriza, klimatskih promjena i digitalne transformacije postala su hitni prioritet. Europska partnerstva naša su prilika za suradnju kako bismo odgovorili na korjenite gospodarske i društvene promjene i oblikovali ih u korist svih građana EU-a.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton dodao je: Ulaganjima u inovacije ulažemo u razvoj strateških kapaciteta i u svoje nastojanje da postanemo predvodnici u tehnološkom razvoju. Moramo iskoristiti prilike koje nam donose ključne razvojne tehnologije kao što su mikroprocesori ili poluvodiči kako bi Europa mogla biti svjetska predvodnica u digitalnim inovacijama. Novi zajednički pristupi bit će ključni za postizanje naših digitalnih i zelenih ambicija u industriji.

Povjerenica za promet Adina Vălean izjavila je: Europska partnerstva imat će središnju ulogu u poticanju dvostruke, zelene i digitalne tranzicije za sektor mobilnosti i prometa. Kako bismo ostvarili svoje ambicije, moramo razviti revolucionarne tehnologije s pomoću kojih se proizvode plovila i zrakoplovi s nultom stopom emisija, moramo razviti i uvesti kooperativnu, povezanu i automatiziranu mobilnost te omogućiti učinkovitije i modernije upravljanje prometom.

 

Sljedeći koraci

 

Prijedlog uredbe, jedinstveni temeljni akt o osnivanju devet zajedničkih poduzeća na temelju članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), donijet će Vijeće Europske unije nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Gospodarskim i socijalnim odborom. Zaseban prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mjeriteljskom partnerstvu na temelju članka 185. UFEU-a donijet će se nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom.

 

Kontekst

 

Europska partnerstva jedan su od pristupa u okviru novog programa EU-a za istraživanja i inovacije za razdoblje 2021. – 2027. Obzor Europa. Njima se mobiliziranjem javnih i privatnih resursa nastoji poboljšati i ubrzati razvoj i prihvaćanje novih inovativnih rješenja u različitim sektorima.

Isto tako, njima će se pridonijeti ciljevima europskog zelenog plana i ojačati europski istraživački prostor. Partnerstva su otvorena za širok raspon javnih i privatnih partnera, kao što su industrija, sveučilišta, istraživačke organizacije, tijela koja pružaju javne usluge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini te organizacije civilnog društva, uključujući zaklade i nevladine organizacije.

 

 

__________

Izvor: www.ec.europa.eu/croatia/News

Naslovna fotografija: www.pixabay.com