U tijeku je savjetovanje s javnošću za PRIJEDLOG PLANA RASPOREDA NAUTIČKIH SIDRIŠTA SDŽ

Objavio: Pokret Otoka - 06.11.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Studijska dokumentacija o Planu rasporeda nautičkih sidrišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji predstavlja ključni korak u regulaciji i planiranju korištenja morskog akvatorija. Savjetovanje s javnošću traje do 4. prosinca 2023., pružajući priliku građanima da iznesu svoje stavove i prijedloge.

Studijska dokumentacija, izrađena u sklopu projekta Studije sidrišta, odražava pažljivo promišljanje i analizu različitih aspekata, uključujući navigacijska, meteorološka, tehničko-tehnološka, prometna, plovidbena obilježja, mjere maritimne sigurnosti, te ekološke mreže Natura 2000.

Promjene u zakonodavstvu

Važno je istaknuti da dokumentacija proizlazi iz odredbi Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, članka 132., stavka 8., koji propisuje da se položaj, veličina i maksimalni kapacitet sidrišta određuju putem PPUO/G-a na temelju prethodno izrađenog Plana rasporeda sidrišta. Ovim se osigurava sustavno planiranje i usklađivanje s prostornim planom.

Stupanjem na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, definicija sidrišta mijenja se, a nautičko sidrište postaje predmetom gospodarskog korištenja putem koncesije.

Važna uloga ovog plana leži u njegovoj upotrebi kao temeljnog dokumenta u pozivima za izradu prostornih planova uređenja gradova i općina. U tom kontekstu, Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije ima ključnu ulogu u dostavi podataka o nautičkim sidrištima, uključujući broj, lokaciju, veličinu i maksimalni kapacitet, gradovima i općinama.

Navedeni podaci postaju obvezujući parametri za izradu prostornih planova, a kasnije se ne mogu mijenjati u procesu izdavanja koncesija za gospodarsko korištenje nautičkih sidrišta. Ovim se osigurava dosljednost i predvidljivost u planiranju i upravljanju nautičkim sidrištima.

Savjetovanje s javnošću otvoreno je do 4. prosinca ove godine

Savjetovanje s javnošću, otvoreno do 4. prosinca 2023., pruža priliku zainteresiranoj javnosti da iznese svoje stavove i prijedloge. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u savjetovanju putem dostupne poveznice, čime se osigurava transparentnost i demokratski proces u donošenju odluka vezanih uz nautička sidrišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji.